Skip to main content

Crack IDM cực kì đơn giản. Mọi phiên bản!

Tắt IDM.
Vào đây C:\Windows\System32\drivers\etc.
 

Chon "hosts" mở bằng notepad.
Copy cái này vào cuối:

127.0.0.1 localhost 
::1 localhost
127.0.0.1 tonec.com
127.0.0.1 www.tonec.com
127.0.0.1 registeridm.com
127.0.0.1 www.registeridm.com 
127.0.0.1 secure.registeridm.com 
127.0.0.1 internetdownloadmanager.com 
127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com 
127.0.0.1 secure.internetdownloadmanager.com 
127.0.0.1 mirror.internetdownloadmanager.com 
127.0.0.1 mirror2.internetdownloadmanager.com 
127.0.0.1 mirror3.internetdownloadmanager.com
Mở IDM lên.
Nhập đầy đủ thông tin.
Serial:
QQFKP-GIYQM-UCIJI-655YR
Mọi bản IDM đều xài được đó nha.

Share this with your friends
Loading...